Algemene verhuur- en verkoopsvoorwaarden WDM Events


  1. Toepassing algemene voorwaarden

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

2. Reservatie – Annulatie

2.1. Een reservatie door een huurder is steeds bindend, ongeacht of deze reservatie telefonisch, per e-mail of op een andere wijze verloopt.
2.2. De reservering is slechts definitief na ontvangst van een reserveringsbevestiging door WDM Events.
2.3. De huurder kan de reservatie van de gehuurde goederen kosteloos annuleren binnen een termijn van 24 uren na ontvangst van de reservatiebevestiging door WDM Events.
2.4. In geval de huurder op een later ogenblik (d.i. meer dan 24 uren na reservatie) de reservatie annuleert, dan zal de huurder een bedrag gelijk aan 100% van het totale huurbedrag incl. BTW verschuldigd
zijn aan WDM Events. Dit ten titel van schadevergoeding wegens verlies en gederfde winst.
2.5. Bij wijze van enige uitzondering op art. 2.4. hierboven, kan de huurder, in geval van het overlijden van een familielid in de eerste graad van de huurder, de reservatie kosteloos en telefonisch annuleren
tot de dag voor aanvang van de huurperiode. De huurder zal verzocht worden een schriftelijk bewijs hiervan voor te leggen, waarna een eventuele betaling van de huurprijs door de huurder zal worden terugbetaald.
2.6. Verplaatsen van een reservatie naar een latere datum kan kosteloos op vraag van de huurder, mits goedkeuring door WDM events en mits beschikbaarheid op de nieuwe datum. Er worden geen
terugbetalingen gedaan op basis van annulaties door de klant of verplaatsing naar een latere datum.

3. Definities
  1. WDM Events: de eenmanszaak , met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Halvemaanstraat 4, gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0846.294.118“Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.Koper” of “Huurder”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch huurt / aankoopt of via e-mail, tenzij persoonlijk, gericht aan WDM Events of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt en eenieder die in naam en/of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan WDM Events of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.“Consument”: elke Koper / Huurder die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan WDM Events of via de Website of hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.Website”: www.wdm-events.be en/of https://wdm-studio100springkastelen.be“Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven, met nauwkeurige vermelding van de aangekochte producten en/of diensten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten (voor zover van toepassing): het order van de Koper, de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd, de leveringsbon en de factuur.


4. Totstandkoming huurovereenkomst / koopovereenkomst

4.1 Een huurovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat WDM Events de reserveringsbevestiging aan de klant / huurder overmaakt. De huurovereenkomst kan tevens tot stand komen door verzending
van een opdrachtbevestiging door de klant / huurder.
4.2 Een huurovereenkomst dan wel een koopovereenkomst met WDM Events kan voorts tot stand komen na schriftelijke bevestiging en goedkeuring door de klant van een offerte van WDM Events.
Dergelijke offerte kan op verzoek van de klant worden overgemaakt.
4.3 Fouten en vergissingen door de klant bij reservering of bevestiging komen volledig voor risico en rekening van de huurder / koper. Het gaat hier bijvoorbeeld om een vergissing van datum of gekozen
goederen.
5. Persoonlijke gegevens

5.1. WDM Events stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden. WDM Events aanvaardt het vertrouwen van de klant en stelt alles in het werk om de persoonlijke informatie van de klant te
beschermen.
5.2. Op verzoek van de klant zal WDM Events de geregistreerde gegevens mededelen aan de betrokken klant.
6. Huurprijs – koopprijs – betaling – hoofdelijkheid - voorschotten

6.1. Particulieren. De prijzen zijn inclusief BTW en zijn contant te betalen bij levering dan wel vooraf over te schrijven.
Bij voorafgaande overschrijving dient het totale verschuldigde bedrag door WDM Events zijn ontvangen voor aanvang van de huur dan wel voor levering van de gekochte goederen. Indien het
verschuldigde bedrag WDM Events niet heeft bereikt op het ogenblik van de levering, dan is de klant gehouden alsnog contant te betalen bij levering.


Indien de klant in gebreke blijft dan wel weigert te betalen, dan kan WDM Events op haar beurt weigeren de goederen te leveren. In dit geval zal de klant een schadevergoeding gelijk aan 50% van het
totale bedrag incl. BTW verschuldigd zijn aan WDM Events, meer intresten aan wettelijke intrestvoet vanaf datum voorziene levering, meer een contractuele schadevergoeding van 10%, met een
minimum van 50,00 EUR.

6.2. Huurders, houders van een geldig Belgisch BTW nummer krijgen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. De integrale betaling of betaling van het saldo dient te gebeuren binnen deze 14 dagen
na factuurdatum.
Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd, waarbij de intrestvoet bepaald wordt door de Wet van 2 Augustus 2002 (Wet
betalingsachterstand Handelstransacties – thans 8%). Bovendien is ten titel van contractuele schadevergoeding een verhoging van 10% op de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 50 EUR.

In geval bij WDM Events het vermoeden bestaat dat de klant de betaling tracht te ontlopen, kan dit leiden tot het niet leveren van de goederen waarbij een schadevergoeding gelijk aan 50% van het totale bedrag verschuldigd is aan WDM Events.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, dient de Koper de facturen
steeds integraal vooraf te betalen en draagt hij alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant
betaalbaar op de maatschappelijke zetel van WDM Events.

De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van
on-ontvankelijkheid, binnen een termijn van acht (8) werkdagen na factuurdatum aan WDM Events melden per Klachtenbrief. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de
facturen: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur; (3) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van WDM Events op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en (5) heeft WDM Events het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor WDM Events redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.


Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten; (4) hoofdsommen.

De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van WDM Events geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de betreffende factuur.


6.3 Hoofdelijkheid. In geval de huurovereenkomst dan wel de koopovereenkomst door WDM Events wordt afgesloten met twee of meerdere personen, dan zijn elk dezer personen / huurders hoofdelijk en
ondeelbaar gehouden tot de verbintenissen van deze algemene voorwaarden, inclusief de hierboven beschreven betalingsverplichtingen.
6.4 Iedere bestelling is pas definitief bevestigd eens er een voorschot is voldaan van 50% van de bestelling. Op het moment van ontvangst van het voorschot is het materiaal gereserveerd voor de
betreffende klant.

7. Duurtijd

7.1 Huurovereenkomsten worden afgesloten voor de duurtijd bepaald per dag (x aantal dagen), met uitzondering van bepaalde springkastelen welke gedurende het schooljaar tevens de
woensdagnamiddag worden verhuurd. Er kan verwezen worden naar de tarieflijsten van de verhuurde goederen.
7.2 De huurder is verantwoordelijk om de goederen tijdig terug te brengen bij WDM Events. In geval de huurder de goederen niet tijdig en binnen de vooraf bepaalde voorwaarden terugbrengt, heeft WDM
Events het recht om de huurprijs van één dag aan te rekenen per dag tot de goederen terug worden bezorgd bij WDM Events.
7.3 In geval WDM Events de goederen komt ophalen zorgt de huurder dat de (medewerkers van) WDM Events toegang hebben tot de goederen om deze op te halen. Iedere vertraging – veroorzaakt door
de huurder/klant – die WDM Events oploopt bij het ophalen van de verhuurde goederen, maakt dat er een supplement van 15,00 EUR per begonnen 10 minuten verschuldigd is aan WDM Events.
7.4 Voor springkastelen is “1 dag” tussen 09u00 en 21u00. In geval de huurder / klant langer gebruik wenst te maken van het springkasteel dient er ofwel gekozen te worden voor overnachting dan wel voor
de huur van meerdere dagen.
8. Bestemming

8.1 Het is de huurder verboden de bestemming van de gehuurde goederen te wijzigen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WDM Events.
8.2 Een inbreuk op deze bepaling zal een grond tot huurontbinding vormen, onverminderd een mogelijke schadevergoeding verschuldigd door de huurder.

9. Huuroverdracht – onderverhuring

9.1 De huurder mag in geen geval zijn huurrecht geheel of gedeeltelijk afstaan of overdragen, noch het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk in onderhuur geven zonder schriftelijke en voorafgaande
toestemming van WDM Events.
10. Verzekering

10.1 De huurder verklaart dat hij/zij een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegenover de verhuurder en tegenover derden heeft afgesloten inzake ongevallen en/of schade aan het gehuurde
goed.
10.2 WDM Events kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij eventuele ongevallen.
10.3 Bij de huur van springkastelen dient er tijdens het gebruik steeds toezicht te worden gehouden door de huurder of een door de huurder aangestelde meerderjarige persoon. Mits betaling en
voorafgaande reservering kan de begeleiding door WDM Events voorzien worden.
11. Diefstal – verlies

11.1 De huurder zal gedurende de ganse duur van de huur instaan voor het toezicht op de gehuurde goederen.
11.2 De huurder is verantwoordelijk in geval van diefstal en zal derhalve bij eventuele diefstal instaan om het gestolen goed te vergoeden aan WDM Events. Dit tegen vervangingswaarde.
11.3 Verliest een huurder goederen van WDM Events, dan heeft deze huurder 48 uur de tijd om de goederen zelf terug te bezorgen bij WDM Events. Bezorgt de huurder de goederen terug, dan is hij/zij de
huurprijs voor de vertraging in aflevering verschuldigd (berekend per dag). In geval de huurder de goederen na 48 uur de goederen niet terug bezorgt aan WDM Events, zullen de verloren goederen
worden gefactureerd aan de huurder.
12. Sancties bij ernstige tekortkomingen

12.1 In geval van ernstige tekortkoming in hoofde van de huurder, onder meer het beschadigen van het gehuurde goed, gebrek aan onderhoud, wijzigen van de bestemming enz., heeft WDM Events het
recht om de huurovereenkomst lastens de huurder te ontbinden en zal de huurder gehouden zijn een schadevergoeding te betalen gelijk aan de toegebrachte schade, meer een schadevergoeding
wegens derving huurinkomsten.
13. Afgifte goederen

13.1 De huurder mag het gehuurde goed niet meegeven aan andere personen dan diegene die zich kunnen identificeren als medewerker van WDM Events.
14. Overmacht

14.1 In geval WDM Events ingevolge overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie.
14.2 Onder overmacht van WDM Events wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder of koper geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
voorzien was. Problemen met toeleveranciers en maatregelen van enige overheidsinstantie behoren tevens tot dergelijke omstandigheden.
14.3 De huurder of koper heeft in geval van overmacht geen enkel recht op enige compensatie van welke aard dan ook.
15. Geschillen – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

15.1 Op alle overeenkomsten met WDM Events is het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechter is bij uitsluiting van andere (buitenlandse) instanties bevoegd om kennis te nemen van alle
geschillen die zouden kunnen ontstaan uit hoofde van de overeenkomsten tussen WDM Events en de huurder / koper.
15.2 In het bijzonder zijn de rechtbanken te Brugge (zijnde naar gelang het geval de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge, de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling
Brugge of de Vrederechter over het Eerste kanton te Brugge) exclusief en uitsluitend bevoegd zijn om alle geschillen in verband met de huurovereenkomst of koopovereenkomst te beslechten.