ALGEMENE VERHUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WDM EVENTS

1. Toepassing algemene voorwaarden
De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

2. Reservatie – Annulatie
2.1. Een reservatie door een huurder is steeds bindend, ongeacht of deze reservatie telefonisch, per e-mail of op een andere wijze verloopt.
2.2. De reservering is slechts definitief na ontvangst van een reserveringsbevestiging door WDM Events.
2.3. De huurder kan de reservatie van de gehuurde goederen kosteloos annuleren binnen een termijn van 24 uren na ontvangst van de reservatiebevestiging door WDM Events.
2.4. In geval de huurder op een later ogenblik (d.i. meer dan 24 uren na reservatie) de reservatie annuleert, dan zal de huurder een bedrag gelijk aan 50% van het totale huurbedrag incl. BTW verschuldigd zijn aan WDM Events. Dit ten titel van schadevergoeding wegens verlies en gederfde winst.
2.5. Bij wijze van enige uitzondering op art. 2.4. hierboven, kan de huurder, in geval van het overlijden van een familielid in de eerste graad van de huurder, de reservatie kosteloos en telefonisch annuleren tot de dag voor aanvang van de huurperiode. De huurder zal verzocht worden een schriftelijk bewijs hiervan voor te leggen, waarna een eventuele betaling van de huurprijs door de huurder zal worden terugbetaald.

3. Totstandkoming huurovereenkomst / koopovereenkomst
3.1. Een huurovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat WDM Events de reserveringsbevestiging aan de klant / huurder overmaakt. De huurovereenkomst kan tevens tot stand komen door verzending van een opdrachtbevestiging door de klant / huurder.
3.2. Een huurovereenkomst dan wel een koopovereenkomst met WDM Events kan voorts tot stand komen na schriftelijke bevestiging en goedkeuring door de klant van een offerte van WDM Events. Dergelijke offerte kan op verzoek van de klant worden overgemaakt.
3.3. Fouten en vergissingen door de klant bij reservering of bevestiging komen volledig voor risico en rekening van de huurder / koper. Het gaat hier bijvoorbeeld om een vergissing van datum of gekozen goederen.

4. Persoonlijke gegevens
4.1. WDM Events stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden. WDM Events aanvaardt het vertrouwen van de klant en stelt alles in het werk om de persoonlijke informatie van de klant te beschermen.
4.2. Op verzoek van de klant zal WDM Events de geregistreerde gegevens mededelen aan de betrokken klant.

5. Huurprijs – koopprijs – betaling - hoofdelijkheid
5.1. Particulieren. De prijzen zijn inclusief BTW en zijn contant te betalen bij levering dan wel vooraf over te schrijven. Bij voorafgaande overschrijving dient het totale verschuldigde bedrag door WDM Events zijn ontvangen voor aanvang van de huur dan wel voor levering van de gekochte goederen. Indien het verschuldigde bedrag WDM Events niet heeft bereikt op het ogenblik van de levering, dan is de klant gehouden alsnog contant te betalen bij levering. Indien de klant in gebreke blijft dan wel weigert te betalen, dan kan WDM Events op haar beurt weigeren de goederen te leveren. In dit geval zal de klant een schadevergoeding gelijk aan 50% van het totale bedrag incl. BTW verschuldigd zijn aan WDM Events, meer intresten aan wettelijke intrestvoet vanaf datum voorziene levering, meer een contractuele schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 EUR.
5.2. Ondernemers. Houders van een geldig Belgisch BTW nummer krijgen een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. De integrale betaling of betaling van het saldo dient te gebeuren binnen deze 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd, waarbij de intrestvoet bepaald wordt door de Wet van 2 Augustus 2002 (Wet betalingsachterstand Handelstransacties – thans 8%). Bovendien is ten titel van contractuele schadevergoeding een verhoging van 10% op de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 50 EUR. In geval bij WDM Events het vermoeden bestaat dat de klant de betaling tracht te ontlopen, kan dit leiden tot het niet leveren van de goederen waarbij een schadevergoeding gelijk aan 50% van het totale bedrag verschuldigd is aan WDM Events.
5.3. Hoofdelijkheid. In geval de huurovereenkomst dan wel de koopovereenkomst door WDM Events wordt afgesloten met twee of meerdere personen, dan zijn elk dezer personen / huurders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verbintenissen van deze algemene voorwaarden, inclusief de hierboven beschreven betalingsverplichtingen.

6. Duurtijd
6.1. Huurovereenkomsten worden afgesloten voor de duurtijd bepaald per dag (x aantal dagen), met uitzondering van bepaalde springkastelen welke gedurende het schooljaar tevens de woensdagnamiddag worden verhuurd. Er kan verwezen worden naar de tarieflijsten van de verhuurde goederen.
6.2. De huurder is verantwoordelijk om de goederen tijdig terug te brengen bij WDM Events. In geval de huurder de goederen niet tijdig en binnen de vooraf bepaalde voorwaarden terugbrengt, heeft WDM Events het recht om de huurprijs van één dag aan te rekenen per dag tot de goederen terug worden bezorgd bij WDM Events.
6.3. In geval WDM Events de goederen komt ophalen zorgt de huurder dat de (medewerkers van) WDM Events toegang hebben tot de goederen om deze op te halen. Iedere vertraging – veroorzaakt door de huurder/klant – die WDM Events oploopt bij het ophalen van de verhuurde goederen, maakt dat er een supplement van 15,00 EUR per begonnen 10 minuten verschuldigd is aan WDM Events.
6.4. Voor springkastelen is “1 dag” tussen 09u00 en 21u00. In geval de huurder / klant langer gebruik wenst te maken van het springkasteel dient er ofwel gekozen te worden voor overnachting dan wel voor de huur van meerdere dagen.

7. Bestemming
7.1. Het is de huurder verboden de bestemming van de gehuurde goederen te wijzigen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WDM Events.
7.2. Een inbreuk op deze bepaling zal een grond tot huurontbinding vormen, onverminderd een mogelijke schadevergoeding verschuldigd door de huurder.

8. Huuroverdracht – onderverhuring
8.1. De huurder mag in geen geval zijn huurrecht geheel of gedeeltelijk afstaan of overdragen, noch het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk in onderhuur geven zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van WDM Events.

9. Verzekering
9.1. De huurder verklaart dat hij/zij een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegenover de verhuurder en tegenover derden heeft afgesloten inzake ongevallen en/of schade aan het gehuurde goed.
9.2. WDM Events kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij eventuele ongevallen.
9.3. Bij de huur van springkastelen dient er tijdens het gebruik steeds toezicht te worden gehouden door de huurder of een door de huurder aangestelde meerderjarige persoon. Mits betaling en voorafgaande reservering kan de begeleiding door WDM Events voorzien worden.

10. Diefstal – verlies
10.1. De huurder zal gedurende de ganse duur van de huur instaan voor het toezicht op de gehuurde goederen.
10.2. De huurder is verantwoordelijk in geval van diefstal en zal derhalve bij eventuele diefstal instaan om het gestolen goed te vergoeden aan WDM Events. Dit tegen vervangingswaarde.
10.3. Verliest een huurder goederen van WDM Events, dan heeft deze huurder 48 uur de tijd om de goederen zelf terug te bezorgen bij WDM Events. Bezorgt de huurder de goederen terug, dan is hij/zij de huurprijs voor de vertraging in aflevering verschuldigd (berekend per dag). In geval de huurder de goederen na 48 uur de goederen niet terug bezorgt aan WDM Events, zullen de verloren goederen worden gefactureerd aan de huurder.

11. Sancties bij ernstige tekortkomingen
11.1. In geval van ernstige tekortkoming in hoofde van de huurder, onder meer het beschadigen van het gehuurde goed, gebrek aan onderhoud, wijzigen van de bestemming enz., heeft WDM Events het recht om de huurovereenkomst lastens de huurder te ontbinden en zal de huurder gehouden zijn een schadevergoeding te betalen gelijk aan de toegebrachte schade, meer een schadevergoeding wegens derving huurinkomsten.

12. Afgifte goederen
12.1. De huurder mag het gehuurde goed niet meegeven aan andere personen dan diegene die zich kunnen identificeren als medewerker van WDM Events.

13. Overmacht
13.1. In geval WDM Events ingevolge overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie.
13.2. Onder overmacht van WDM Events wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder of koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Problemen met toeleveranciers en maatregelen van enige overheidsinstantie behoren tevens tot dergelijke omstandigheden.
13.3. De huurder of koper heeft in geval van overmacht geen enkel recht op enige compensatie van welke aard dan ook.

14. Algemene huurvoorwaarden en huurvoorwaarden betreffende tenten
14.1. De huurder verklaart bij ondertekening van deze voorwaarden dat hij/zij de algemene en specifieke huurvoorwaarden voor tenten van WDM Events heeft ontvangen, gelezen en zal toepassen.

15. Specifieke huurvoorwaarden tenten WDM Events
15.1. De ondergrond voor de te plaatsen tent moet vlak zijn.
15.2. WDM events is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan ondergronden door het plaatsen van tenten, hetzij het aanbrengen, transporteren van de tenten naar de plaats waar deze moet komen te staan. Ondergronden kunnen gras, stenen , beplanting, paden, etc. van welke aard dan ook zijn.
15.3. Bij laden en lossen is de maximale afstand tussen de tentsite en levervoertuig maximum 25 meter. Alles wat verder is zal aanleiding geven tot een supplementaire kost. Ongeacht de offerte die u ontvangen heeft. De klant dient dit dan ook vooraf te melden zodat bij het opstellen van de offerte rekening gehouden kan worden met deze afstand.
15.4. WDM Events is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan ondergrondse leidingen door het plaatsen van tenten, slaan van verankeringspiketten voor de tenten en of springkastelen. De klant is verantwoordelijk om de aanwezigheid van leidingen in de grond te melden aan de medewerkers van WDM Events. Teneinde de nodige maatregelen te kunnen nemen om het beschadigen van deze leidingen te kunnen voorkomen. De klant / opdrachtgever voorziet WDM events indien beschikbaar van een grondplan waarop de leidingen zijn voorzien met coördinaten van diepte en of exacte ligging van deze leidingen. Bij het ontbreken van een dergelijk plan is het slaan van de tentverankering volledig op verantwoordelijkheid van de klant / opdrachtgever.
15.5. De huurder zorgt voor de elektrische voorziening voor de verlichting van de tent.
15.6. Bij onweer of sterke wind (>3-4 Beaufort) moet de tent maximaal afgesloten worden. Bij storm (> 8 Beaufort) dient de tent geëvacueerd te worden. Alle personen dienen de tent te verlaten en een veilig onderkomen op te zoeken. Iedereen dient uit de buurt van de tent te blijven voor het geval deze zou invallen of wegwaaien. WDM Events dient in dit geval onmiddellijk telefonisch in kennis te worden gesteld van de situatie zodat deze ter plaatse kan komen om de situatie te evalueren en om gepaste maatregelen te kunnen treffen.
15.7. Het is verboden te bakken, te braden of te frituren in de tenten.
15.8. Er mogen geen afgevende materialen (bvb. crêpepapier) op het tentzeil worden bevestigd. Bij aanplakkingen met tape dienen alle restanten van tape/plakband te worden verwijderd bij eind gebruik.
15.9. Teneinde de brandveiligheid te waarborgen mag er geen verlichting tegen het zeil van de tenten worden gehangen.
15.10. Na einde van het feest dient de tent goed te worden afgesloten.
15.11. Bij onvoldoende hulp van de huurder bij opzet/afbraak wordt er aan de huurder een toeslag van 50,00 EUR aangerekend per helper die te kort is.
15.12. Bij annulatie van reservering van een tent binnen een periode van twee weken voor de datum van aanvang van de huur, wordt er 50% van de huurprijs in rekening gebracht als schadevergoeding wegens verlies en gederfde winst.
15.13. De huurder is verantwoordelijk om diefstal van onderdelen of zelfs de volledige tent te voorkomen. Bij diefstal van onderdelen of van het volledige goed zal de huurder gehouden zijn de nieuwprijs van de onderdelen / het goed te vergoeden aan WDM Events.

16. Geschillen – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
16.1. Op alle overeenkomsten met WDM Events is het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechter is bij uitsluiting van andere (buitenlandse) instanties bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zouden kunnen ontstaan uit hoofde van de overeenkomsten tussen WDM Events en de huurder / koper.
16.2. In het bijzonder zijn de rechtbanken te Brugge (zijnde naar gelang het geval de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge, de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge of de Vrederechter over het Eerste kanton te Brugge) exclusief en uitsluitend bevoegd zijn om alle geschillen in verband met de huurovereenkomst of koopovereenkomst te beslechten.